summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/basic/mgmt_v3-locks.t
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* glusterd/mgmt_v3 locks. Testcase for mgmt_v3 locks.Avra Sengupta2014-03-071-0/+121